Algemene voorwaarden van

 Core Abundant Lifestyle (PSinfo B.V.)

voor de levering van producten en diensten

1. Definities

a. Diensten: Analyses, onderzoeken, adviezen, ontwerpen, projectleiding en managementondersteuning, persoonlijke en zakelijke coaching, training en events.

b. Producten: Producten die Core Abundant Lifestyle adviseert in het kader van persoonlijke of zakelijke coaching. Apparatuur, Programmatuur, Documentatie en als onderdeel daarvan geleverde services zoals installatie, opleiding, en onder de garantie vallende service. Ten aanzien van producten welke onder gebruiksrecht worden verstrekt betekenen de termen 'koop' en/of 'afname': 'verwerving van het gebruiksrecht' en 'koper' en/of 'afnemer': 'gebruiksgerechtigde'. 

c. Partijen: Core Abundant Lifestyle (PSinfo B.V.) of onder de holding vallende bedrijven  worden verder aangeduid met de term Core Abundant Lifestyle, de wederpartij met koper, afnemer of opdrachtgever.

 

2. Orders, prijzen, tarieven

a. De prijzen en tarieven voor producten en diensten staan vermeld in een offerte van Core Abundant Lifestyle of op de meest recente prijslijst van Core Abundant Lifestyle. 

b. Tenzij een geldigheidstermijn is vermeld zijn prijzen en tarieven altijd vrijblijvend. Geldig is het door Core Abundant Lifestyle gehanteerde prijspeil op het moment van orderacceptatie door Core Abundant Lifestyle. 

c. Voor prijzen van producten die door Core Abundant Lifestyle elders worden betrokken zijn wijzigingen altijd voorbehouden.

d. Prijswijzigingen betreffende eigen producten en diensten worden alleen dan doorberekend indien de levering meer dan 3 maanden na de opdracht plaatsvindt.

3. Levering

a. Levering zal plaatsvinden vanaf het adres van Core Abundant Lifestyle of voor producten van derden vanaf het adres van de betreffende leverancier, tenzij in een schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen met koper of afnemer. Vanaf het tijdstip van levering zijn de producten geheel voor risico van koper of afnemer. 

b. Core Abundant Lifestyle is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering door oorzaken die Core Abundant Lifestyle niet in redelijkheid kunnen worden toegerekend.

 

4. Calculatie, facturering en betaling

a. Diensten die geleverd worden op basis van nacalculatie, worden periodiek gefactureerd.

b. Diensten die geleverd worden op basis van voorcalculatie (vast bedrag), worden gefactureerd op conform de overeengekomen prijs. De wijze van factureren alsmede de daarbij gepaard gaande termijnen wordt bij iedere opdracht apart contractueel geregeld. Indien deze regeling niet is getroffen, geldt lid 1 van dit artikel. 

c. Facturen dienen binnen het aantal op de factuur vermelde dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 

d. Als koper of afnemer niet akkoord gaat met een gefactureerd bedrag, dienen alle overige bedragen toch binnen de termijn betaald te worden. Betreffende het bedrag waarmee koper of afnemer het niet eens is, dient door koper of afnemer binnen de betaaltermijn schriftelijk een opgaaf van redenen te zijn gedaan aan Core Abundant Lifestyle. 

e. Over bedragen die anderzijds te laat zijn betaald is Core Abundant Lifestyle gerechtigd rente te berekenen à 2% (twee procent) cumulatief per maand. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een volle maand beschouwd. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal Core Abundant Lifestyle koper of afnemer schriftelijk aanmanen. Core Abundant Lifestyle brengt per schriftelijke aanmaning € 20 (twintig euro) kosten in rekening aan koper of afnemer. Tevens is over de hoofdsom voor koper of afnemer een percentage verschuldigd van 15% (vijftien procent) met een minimum van € 150 (één honderd en vijftig euro). Koper of afnemer zal daarboven alle kosten die Core Abundant Lifestyle maakt ten behoeve van de invordering van een te laat betaald bedrag vergoeden. Een herinnering per email wordt ook beschouwd als een schriftelijke aanmaning.

f. Door koper of afnemer gedane betalingen zijn als eerste bedoelt ter vereffening van verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare vorderingen die het langst openstaan, tenzij koper of afnemer bij betaling uitdrukkelijk vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 


5. Belastingen

Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere door overheden op te leggen belastingen tenzij uitdrukkelijk vermeld dat deze inclusief zijn.

6. Annulering, uitstel

a. Indien koper of afnemer een order voor levering van diensten of producten geheel of gedeeltelijk annuleert of om uitstel van levering verzoekt 30 (dertig) dagen of minder voor aanvang van de overeengekomen leveringsdatum, zal koper of afnemer annuleringskosten of kosten wegens uitstel van levering verschuldigd zijn welke 10% (tien procent) bedragen van het overeengekomen bedrag, tot een maximum van € 10.000,00 (tienduizend euro). Uitstel van levering is slechts mogelijk na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Core Abundant Lifestyle.

b. Leveringsdatum kan ook inhouden aanvangsdatum van een project.


7. Installatie

Indien de order tevens installatie van programmatuur en/of apparatuur inhoud of een inhouden training of event betreft, zal koper of afnemer verantwoordelijk zijn voor het bij levering beschikbaar zijn van een veilige en geschikte installatie plaats of trainings- of event ruimte, zulks ter beoordeling van Core Abundant Lifestyle. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen aanvullende installatiekosten of event kosten in rekening worden gebracht. 

8. Garantie

a. De door Core Abundant Lifestyle op basis van voorcalculatie ontwikkelde producten worden na oplevering drie maanden gegarandeerd tot drie maanden na het moment van acceptatie. Het moment van acceptatie wordt van tevoren afgesproken en zal nooit meer dan één maand na het moment van oplevering vallen. Gedurende de garantieperiode aangemelde gebreken worden voor rekening van Core Abundant Lifestyle opgelost. Vanaf de datum van acceptatie kan een full-maintenance contract afgesloten worden.

b. Het oplossen van gebreken in op basis van nacalculatie opgeleverde producten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Voor diensten en producten die van derden worden betrokken, gelden de garantiebepalingen van die leverancier. 

c. Voor door Core Abundant Lifestyle geproduceerde en geleverde consumentenproducten geldt een standaard garantietermijn van zes maanden. Voor deze producten worden binnen deze termijn aangemelde afwijkingen van de productspecificaties door Core Abundant Lifestyle opgelost.

 

9. Kwaliteit

a. Core Abundant Lifestyle garandeert een ononderbroken professioneel niveau van dienstverlening.

b. Core Abundant Lifestyle maakt eventueel gebruik van de diensten van andere dienstverlenende bedrijven en leveranciers.

 

10. Auteursrechten en gebruiksrechten

a. Van producten die in opdracht zijn ontwikkeld, worden de broncodes en/of documenten na afloop van de garantietermijn ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Deze heeft vanaf dat moment het gebruiksrecht van de opgeleverde broncodes en/of documenten. 

b. Core Abundant Lifestyle behoudt zich ten alle tijde het recht voor deze broncodes en/of documenten geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor andere projecten. 

c. Het auteursrecht van alle producten waarvoor Core Abundant Lifestyle een opdracht tot ontwikkeling is gegeven, blijft voorbehouden aan 

d. Core Abundant Lifestyle of derden die de ontwikkeling in opdracht van Core Abundant Lifestyle uitvoeren. 

e. Van standaardprogrammatuur wordt geen gebruiksrecht van de broncodes verleend.

f. Het is de opdrachtgever niet toegestaan kopieën kosteloos dan wel tegen betaling aan derden te verstrekken. Dit geldt ook voor producten die door Core Abundant Lifestyle van derden zijn betrokken.

 

11. Aansprakelijkheid

a. Core Abundant Lifestyle is slechts aansprakelijk jegens koper of afnemer voor diens directe schade veroorzaakt door Core Abundant Lifestyle. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Core Abundant Lifestyle voor het betreffende schadegeval wordt uitgekeerd. 

b. Voor schade veroorzaakt door adviezen, en schade veroorzaakt door programmatuur is Core Abundant Lifestyle nimmer aansprakelijk. 

c. Core Abundant Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade, in welke vorm dan ook, van fouten in geleverde producten of diensten. 

d. Core Abundant Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor de inbreuk door koper of afnemer op auteursrechten van derden. 

e. Schadeclaims moeten binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan, worden aangemeld bij Core Abundant Lifestyle. 

f. De uitsluitingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van Core Abundant Lifestyle.

 

12. Overmacht

a. In geval van overmacht zijn partijen niet gerechtigd elkaar aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade. 

b. De partij die hierdoor zijn/haar verplichtingen niet kan nakomen, dient schriftelijk en met redenen omkleed een beroep te doen op overmacht.

 

13. Eigendom

a. Alle producten die door Core Abundant Lifestyle worden geleverd, blijven eigendom van Core Abundant Lifestyle totdat de volledige factuur hieromtrent is voldaan door koper of afnemer. 

b. Het risico van verlies is echter voor rekening van de koper of afnemer vanaf het moment van aflevering. 

c.Het risico van verlies of beschadiging van producten die door opdrachtgever tijdelijk ter beschikking gesteld worden aan Core Abundant Lifestyle t.b.v. installatie en/of testwerkzaamheden, is volledig voor opdrachtgever.

14. Toepasselijk recht

a. Op alle overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen is Europees recht van toepassing, voor Core Abundant Lifestyle zal dat Nederlands recht zijn. 

b. In geval van een geschil, waarin niet door deze voorwaarden is voorzien en partijen niet tot elkaar hebben kunnen komen, zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Core Abundant Lifestyle op dat moment domicilie houdt.


15  Afwijkingen

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken in een door beide partijen ondertekend contract.